تابلوی نقاشی عیسی مسیح منجی جهان اثر لئوناردو داوینچی

تابلوی نقاشی عیسی مسیح منجی جهان اثر لئوناردو داوینچی

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1500
  • Style:High Renaissance
  • Genre:religious painting
  • Media:oil, panel
  • Tag:Jesus-Christ, Christanity
  • Location:Private Collection
  • Dimensions:6 x 45.4 cm
خرید محصول