تابلوی نقاشی The Negro Scipio اثر پل سزان

تابلوی نقاشی The Negro Scipio اثر پل سزان

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1867
  • Style:Romanticism
  • Period:Dark period
  • Genre:portrait
  • Media:oil, canvas
  • Dimensions:107 x 103 cm
خرید محصول