تابلوی نقاشی ورق بازها اثر پل سزان

تابلوی نقاشی ورق بازها اثر پل سزان

چاپ روی شاسی با بهترین کیفیت

  • Date:1892
  • Style:Post-Impressionism
  • Period:Final period
  • Genre:genre painting
  • Media:oil, canvas
  • Dimensions:3 x 181.9 cm
خرید محصول