کتاب صندوق های بازنشستگی

کتاب صندوق های بازنشستگی

کتاب صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه برای نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری، به سفارش موسسه فرهنگی هنری آتیه نو که در سال ۱۳۹۵ طراحی لی اوت و صفحه آرایی آن انجام و منتشر شد.