کتاب سال با عنوان رویای پایدار مناطق آزاد

کتاب سال با عنوان رویای پایدار مناطق آزاد

طراحی لی اوت و صفحه آرایی کتاب سال با عنوان رویای پایدار مناطق آزاد به سفارش سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.