نسخه انگلیس کتاب صندوق های بازنشستگی پیشروان توسعه

نسخه انگلیس کتاب صندوق های بازنشستگی پیشروان توسعه

طراحی لی اوت و صفحه آرایی نسخه انگلیس کتاب صندوق های بازنشستگی پیشروان توسعه به سفارش موسسه فرهنگی هنری آتیه نو در سال ۱۳۹۵ منتشر شد.