عکاسی صنعتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا

عکاسی صنعتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا

عکاسی صنعتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا به سفارش روابط عمومی در سال 1391 که عکاسی و منتشر شد.