عکاسی صنعتی برای ایران خودرو

عکاسی صنعتی برای ایران خودرو

عکاسی صنعتی برای ایران خودرو به سفارش روابط عمومی در سال 1385که عکاسی و منتشر شد.