طراحی کتابچه اینفو گرافی (فارسی و انگلیسی)

طراحی کتابچه اینفو گرافی (فارسی و انگلیسی)

طراحی دو کتابچه اینفوگرافی به دو زبان فارسی و انگلیسی در سال ۱۳۹۵ به سفارش شرکت زیرساخت ارتباطات که منتشر شد.