طراحی پوستر برای کمپین شیردهی

طراحی پوستر برای کمپین شیردهی

طراحی پوستر برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سفارش دفتر آموزش و ارتقای سلامت که در سال 98 طراحی منتشر شد.