طراحی پوستر برای آگاهی تهران

طراحی پوستر برای آگاهی تهران

طراحی پوستر برای نمایشگاه نسیم آگاهی با موضوع سرقت از کارت عابربانک که در سال ۹۲ طراحی و چاپ شد.