طراحی پمفلت روز جهانی فشارخون بالا

طراحی پمفلت روز جهانی فشارخون بالا

طراحی بروشور روز جهانی فشارخون بالا به سفارش سازمان بیمه سلامت ایران که در سال 1400 طراحی و منتشر شد.