طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب فرهنگ پایدار در مناطق آزاد

طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب فرهنگ پایدار در مناطق آزاد

طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب فرهنگ پایدار در مناطق آزاد که به سفارش سازمان مناطق آزاد (معــاونت فرهنگی) در سال 95 طراحی و منتشر شد.