طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب راه بی پایان

طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب راه بی پایان

طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب راه بی پایان در سال 1400 به سفارش وزارت آموزش و پرورش (حوزه امور زنان) منتشر شد.