طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب اهمیت دیدن و دیده شدن

طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب اهمیت دیدن و دیده شدن

طراحی و صفحه‌آرایی و لی اوت کتاب اهمیت دیدن و دیده شدن به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت) که در سال 1401 طراحی و منتشر شد.