طراحی و صفحه‌آرایی ماهنامه پیام سرمایه شماره 41

طراحی و صفحه‌آرایی ماهنامه پیام سرمایه شماره 41

طراحی و صفحه‌آرایی ماهنامه پیام سرمایه که از سال 1397 تا سال 1398 به عنوان نشریه داخلی بانک سرمایه منتشر می‌شد که افتخار مدیریت هنری و صفحه آرایی بر عهده ما بود.