طراحی و صفحه‌آرایی سالنامه آماری سال 1397

طراحی و صفحه‌آرایی سالنامه آماری سال 1397

طراحی و صفحه‌آرایی سالنامه آماری سال 1397 که در سال 1398 به سفارش روابط عمومی منتشر شد که افتخار مدیریت هنری و صفحه آرایی بر عهده ما بود.