طراحی لی اوت، جلد و صفحه آرایی کتاب سردار دل‌ها

طراحی لی اوت، جلد و صفحه آرایی کتاب سردار دل‌ها

طراحی لی اوت، جلد و صفحه آرایی کتاب سردار دل‌ها به سفارش اداره کل روابط عمومی و استانداری تهران که در سال 1400 طراحی و منتشر شد.