طراحی لوگو و ست اداری برای ماهنامه اقتصادی فرجام آشنا

طراحی لوگو و ست اداری برای ماهنامه اقتصادی فرجام آشنا

طراحی لوگو و ست اداری برای ماهنامه اقتصادی فرجام آشنا که در سال 99 طراحی و منتشر شد.