طراحی لوگو برای حزب احیاگران تمدن ایرانی و اسلامی

طراحی لوگو برای حزب احیاگران تمدن ایرانی و اسلامی

طراحی لوگو برای حزب احیاگران تمدن ایرانی و اسلامی که در سال 98 طراحی و منتشر شد.