طراحی ست اداری برای صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

طراحی ست اداری برای صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

طراحی ست اداری برای صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک که در سال ۹۴ انجام و به چاپ رسید.