طراحی تابلو اطلاع رسان برای تامین اجتماعی

طراحی تابلو اطلاع رسان برای تامین اجتماعی

طراحی تابلو اطلاع رسان برای تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶ که به سفارش موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه با عنوان معاونت حقوقی و امور مجلس طراحی شد و در هفته تامین اجتماعی چاپ شد.