طراحی تابلو اطلاع رسان برای تامین اجتماعی

طراحی تابلو اطلاع رسان برای تامین اجتماعی

طراحی تابلو اطلاع رسان برای تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶ با موضوع معاونت فنی و درآمد که به سفارش موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه طراحی شد و در هفته تامین اجتماعی چاپ شد.