طراحی بروشور پیشگیری و کنترل فشارخون بالا

طراحی بروشور پیشگیری و کنترل فشارخون بالا

طراحی بروشور پیشگیری و کنترل فشارخون بالا به سفارش سازمان بیمه سلامت ایران که در سال 1400 طراحی و منتشر شد.