طراحی بروشور محرم

طراحی بروشور محرم

طراحی بروشور محرم به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت) با موضوع پیشگیری از سقوط افراد که در سال 98 طراحی و منتشر شد.