طراحی بروشور زندگی با کرونا

طراحی بروشور زندگی با کرونا

طراحی بروشور زندگی با کرونا به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا) با موضوع کویید 19 که در سال 99 طراحی و منتشر شد.