طراحی بروشور با موضوع سلامت خانواده

طراحی بروشور با موضوع سلامت خانواده

طراحی بروشور هر خانه یک پایگاه سلامت به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت) با موضوع سلامت خانواده که در سال 98 طراحی و منتشر شد.