طراحی بروشور انگلیسی سه لت هر خانه یه پایگاه سلامت

طراحی بروشور انگلیسی سه لت هر خانه یه پایگاه سلامت

طراحی بروشور انگلیسی سه لت هر خانه یه پایگاه سلامت به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت آموزش)  که در سال 98 طراحی و منتشر شد.