طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز چهارم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز چهارم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز چهارم) به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ مرکز سـلامت محیط و کـار) با موضوع ریه سالم با دوری از دخــانیات که در سال 98 طراحی و منتشر شد.