طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز هفتم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز هفتم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز هفتم) به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ مرکز سـلامت محیط و کـار) با موضوع آموزه‌های دینی در برابر دخانیات که در سال 98 طراحی و منتشر شد.