طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز ششم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز ششم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز ششم) به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشــکی/معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ مرکز سـلامت محیط و کـار) با موضوع ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجــــرای قوانین که در سال 98 طراحی و منتشر شد.