طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز سوم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز سوم)

طراحی بروشورهای هفته بدون دخانیات (روز سوم) به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ مرکز سـلامت محیط و کـار) با موضوع ورزش و تفریحات سالمبرای دوری از دخــــــــانیات که در سال 98 طراحی و منتشر شد.