طراحی اینفوگرافیک برای هفته بدون دخانیات

طراحی اینفوگرافیک برای هفته بدون دخانیات

طراحی اینفوگرافیک برای هفته بدون دخانیات در سال 98 به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ مرکز سـلامت محیط و کـار) با موضوع استعمال دخانیات، دشمن ورزش است که طراحی و منتشر شد.