طراحی اینفوگرافیک برای سازمان زیرساخت ارتباطات

طراحی اینفوگرافیک برای سازمان زیرساخت ارتباطات

طراحی اینفوگرافیک به عنوان اقتصاد مقاومتی با طعم اینترنت سفارش سازمان زیرساخت ارتباطات که طراحی و منتشر شد.