طراحی اینفوگرافیک با موضوع خودمراقبتی

طراحی اینفوگرافیک با موضوع خودمراقبتی

طراحی اینفوگرافیک با موضوع خودمراقبتی در سال 98 به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (معــاونت بهـداشـت / دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ معاونت روابط عمومی) با موضوع چرا خودمراقبتی که طراحی و منتشر شد.