طراحی استند برای پیاده روی اربعین

طراحی استند برای پیاده روی اربعین

طراحی استند برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سفارش دفتر آموزش و ارتقای سلامت که در سال 98 طراحی منتشر شد.