طراحی استند برای هرخانه، یک پایگاه سلامت

طراحی استند برای هرخانه، یک پایگاه سلامت

طراحی استند برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سفارش دفتر آموزش و ارتقای سلامت که در سال 98 طراحی منتشر شد.