طراحی استند برای شرکت انرژی سپهر پایدار

طراحی استند برای شرکت انرژی سپهر پایدار

طراحی استند برای شرکت انرژی سپهر پایدار به سفارش روابط عمومی آن شرکت که در سال 89 طراحی منتشر شد.