طراحی استند برای سازمان حمل و نقل ترافیک

طراحی استند برای سازمان حمل و نقل ترافیک

طراحی استند برای سازمان حمل و نقل ترافیک به سفارش روابط عمومی آن شرکت که در سال 93 طراحی منتشر شد.