طراحی استرابورد هفته بدون دخانیات

طراحی استرابورد هفته بدون دخانیات

طراحی استرابورد هفته بدون دخانیات سال 1398 به سفارش وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی (وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشــکی/معــاونت بهـداشـت دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات/ دفتر آموزش و ارتقای سلامت/ مرکز سـلامت محیط و کـار) که طراحی و منتشر شد.