طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت کیمیاگران لیا (لی‌کل)

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت کیمیاگران لیا (لی‌کل)

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت کیمیاگران لیا (لی‌کل) به سفارش روابط عمومی در سال 1394 که منتشر و چاپ شد.