طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت طبیعت زنده (سینره)

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت طبیعت زنده (سینره)

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت طبیعت زنده (سینره) به سفارش روابط عمومی در سال 1392 که منتشر و چاپ شد.