طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت بناگستر کرانه (B.G.K)

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت بناگستر کرانه (B.G.K)

طراحی آگهی تبلیغاتی برای شرکت بناگستر کرانه (B.G.K) به سفارش روابط عمومی در سال 1389 که منتشر و چاپ شد.