طراحی آگهی تبلیغاتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا

طراحی آگهی تبلیغاتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا

طراحی آگهی تبلیغاتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا به سفارش روابط عمومی  برای فستیوال مال ملی زیست من، محیط من در سال 1390 که منتشر و چاپ شد.