طراحی آگهی تبلیغاتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا

طراحی آگهی تبلیغاتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا

طراحی آگهی تبلیغاتی برای تعاونی اتحادیه نمونه رسا به سفارش روابط عمومی در سال 1391 که منتشر و چاپ شد.