صفحه آرایی نشریه آینده روشن-صفحات کودکان

صفحه آرایی نشریه آینده روشن-صفحات کودکان

نشریه آینده روشن که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ به مجوز فرهنگی -اجتماعی به صورت لایف استال منتشر می شد که افتخار مدیریت هنری و صفحه آرایی بر عهده ما بود.